En del av Stockholm Exergi

Återvinn din överskottsvärme med Öppen Fjärrvärme

Har du överskottsvärme som du inte använder? Sälj den till oss!
Som leverantör av Öppen Fjärrvärme återvinner du din överskottsvärme till fjärrvärmenätet och bidrar till uppvärmningen av hushåll i Stockholm. Erbjudandet riktar sig främst till datahallar, livsmedelsbutiker och annan industriell verksamhet som genererar överskottsvärme.

Vi köper din överskottsvärme till marknadspris

Som leverantör till Öppen Fjärrvärme omvandlar du en kostnad för kylning till en intäkt genom att sälja din överskottsvärme till Stockholm Exergi till marknadspris.

Samtidigt hjälps vi åt att ta tillvara på värme som annars går förlorad. Återvinning av överskottsvärme genom Öppen Fjärrvärme bidrar till att värme- och kylanläggningar utnyttjas mer effektivt då de blir en del av stadens energisystem. Målet är alltid en ömsesidig lönsamhet och energieffektivitet för såväl leverantörerna som för Stockholm Exergi.

Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Som Öppen Fjärrvärmeleverantör är du med och bidrar till ökad resurseffektivitet och minskade klimateffekter.

Lär dig merSå funkar Öppen Fjärrvärme

Leverera din överskottsvärme till fjärrvärmenätet

Stockholm Exergis fjärrvärmenät består av ca 280 mil rör under marken i Stockholm. Dessutom har vi ett världsunikt fjärrkylanät bestående av ca 30 mil rör. Dessa distributionssystem gör det möjligt att flytta energi från platser med överskott till platser där energin behövs.

Genom Öppen Fjärrvärme kan företag och verksamheter med överskottsvärme som ligger i anslutning till våra nät sälja energi till oss. Stockholm Exergi förser idag ca 90 procent av Storstockholm med fjärrvärme.

 

Gör överskottsvärmen till en intäkt

Stockholm Exergi ersätter för levererad värme utifrån vad motsvarande värme hade kostat om vi själva producerat den i våra anlägningar. Ersättningsnivån styrs av utomhustemperatur och blir högre vid lägre temperaturer.

Indikativt betalar Stockholm Exergi 1,5 MSEK årligen för en värmeleverans motsvarande 1 MW. Ersättningsmodellen är indelad i två geografier Norra och Södra Stockholm samt två olika avtalsmodeller för att passa leverantörens olika förutsättningar och behov.

Öppen Avropsvärme

Med Öppen Avropsvärme avtalar leverantören och Stockholm Exergi om vilken effekt som leverantören skall upprätthålla vid värmeleverans till fjärrvärmenätet.

Stockholm Exergi avropar leverans av värme då behov finns i fjärrvärmesystemet med en garanti till leverantören att avrop alltid sker vid en utomhustemperaturer på 12 °C eller lägre. Leverantörens ersättning består av två komponenter, dels en fast månatlig effektersättning för tillhandahållen effekt, samt en rörlig energiersättning för levererad värme. Leveranstemperaturen till fjärrvärmenätets framledning är normalt 68 °C men kan vara högre vid vissa förekommande fall.

Öppen Avropsvärme lämpar sig väl för datahallar och andra verksamheter som har ett värmeöverskott som är jämt fördelat över dygnet och året.

Öppen Spotvärme

Med Öppen Spotvärme väljer leverantören utifrån egna förutsättningar när leverans av värme sker och inga krav finns på leverans.

Leverantören ersätts med en rörlig energiersättning för levererad värme. Ersättningsnivån baseras på utomhustemperaturen och är högre vid lägre temperaturer.

Öppen Spotvärme lämpar sig väl för verksamheter med ett varierande värmeöverskott.

Leverans till fjärrvärmenätet kan ske på tre olika sett där respektive har olika krav på leveranstemperatur och nivåer för ersättning.

Öppen Spotvärme Prima

Leverans sker till fjärrvärmenätets framledning och leveranstemperaturen baseras på den temperatur som Stockholm Exergi garanterar sina fjärrvärmekunder. Under årets olika utomhustemperaturer kan kravet för leveranstemperatur variera mellan 68 °C till 103 °C.

Öppen Spotvärme Inblandning

Leverans sker till fjärrvärmenätets framledning och leveranstemperaturen är 68 °C under hela året.

Öppen Spotvärme Retur

Leverans sker till fjärrvärmenätets returledning och leveranstemperaturen är minst 3 °C högre än inkommande returtemperatur.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Logga in

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter klicka här

Glömt lösenord

← Tillbaka