Frågor & svar

Här finner du de svar på de vanligaste frågorna om Öppen Fjärrvärme®.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp centralt. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 65 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.

Fjärrvärme svarar idag för närmare hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov och uppvärmningsformen fortsätter att expandera. Fortum är landets ledande leverantör av fjärrvärme. Årligen produceras nära 9 000 GWh värme i Fortums hel- och delägda fjärrvärmeverk i Stockholmsområdet.

Vad är Öppen Fjärrvärme®?

På Fortum Värme producerar och levererar vi fjärrvärme och fjärrkyla till våra kunder i Stockholm så att de får varma bostäder och varmvatten. Historiskt har vi främst varit ett produktions- och distributionsbolag. Med Öppen Fjärrvärme går vi från att producera och distribuera värme och kyla till att öppna upp våra nät för handel av värme och kyla. Alla som har överskottsvärme kan nu sälja den till oss. Tillsammans med nya handelspartners runt om i Stockholm ska vi skapa värde. Öppen Fjärrvärme ska ge ett effektivare, mer lönsamt och samtidigt ett mer hållbart energisystem i Stockholm.

Varför har Fortum Värme startat Öppen Fjärrvärme®?

För oss är Öppen Fjärrvärme är svaret på ett antal utmaningar.

För det första: Konkurrensen om råvaror och bränslen blir allt hårdare. Det motiverar återvinning av energi i större utsträckning. Dessutom måste vi kontinuerligt arbeta med att göra systemet allt mer energieffektivt och bränslesnålt.

För det andra: Klimatförändringar i kombination med ekonomiska styrmedel och högre bränslepriser gör att det är såväl kommersiellt riskfyllt som miljömässigt ohållbart att inte på sikt helt avveckla användningen av fossila bränslen för uppvärmning. Vi behöver hitta alternativ som kan ersätta den kvarvarande användningen av eldningsolja och kol.

För det tredje: Utbyggnad och föryngring av distributionsnäten för fjärrvärme och fjärrkyla blir allt dyrare. Vi måste hitta sätt att använda våra nät smartare.

För det fjärde: Osäkerheten och svängningarna på energimarknaderna ökar i takt med att andelen förnyelsebar energi ökar. Vi ser ett stort kommersiellt och miljömässigt värde i att dämpa dessa svängningar med en flexibel och mångsidig produktion

Vem kan bli leverantör till Öppen Fjärrvärme®?

Alla verksamheter som kontinuerligt genererar överskottsvärme och som ligger i nära anslutning till Fortum Värmes fjärrvärme- eller fjärrkylanät i Stockholmregionen kan sälja sin energi till oss.

Vad händer med värmen som levereras?

Värmen som levereras in i Fortum Värmes system blir till fjärrvärme som används för uppvärmning och varmvatten till stadens bostäder och kontor.

Vad är nytt med sättet att återvinna värme inom Öppen Fjärrvärme®?

Standardiserad, transparant och storskalig modell av värmeåtervinning som är öppen för alla aktörer.

Hur kan Öppen Fjärrvärme® öka min verksamhets konkurrenskraft?

En kostnad kan vändas till en intäkt då ersättning ges för den överskottvärme som Fortum Värme köper, dessutom bidrar det företagets hållbara miljöprofilering.

Finns det praktiska erfarenheter och referenser från anläggningar som redan är i drift?

Ja. Läs mer om våra referensanläggningar här.

Hur får jag betalt för min värme?

Som leverantör till Öppen Fjärrvärme får du ersättning för levererad överskottsvärme månadsvis. Ersättningsnivån baseras på leveranstemperatur, utomhustemperatur och energivolym enligt standardiserade modeller.

Hur sätts priset på överskottsvärmen?

Ersättningsnivån baseras på leveranstemperatur och energivolym enligt standardiserade modeller som är baserade efter prognostiserad utomhustemperatur. Energipriset och leveranstemperatur publiceras på Öppen Fjärrvärmes hemsida senast kl. 16.00 dag före leverans.

Går det att uppskatta värdet av min överskottsvärme i förväg?

Ja enligt de standardiserade modeller som bygger på utomhustemperatur så kan man uppskatta potentiella värdet av värmeleveransen.

Vad behövs för att ansluta min anläggning till Öppen Fjärrvärme®?

Förutsättningarna varierar från fall till fall, men principiellt så behövs ett överskott av värme samt lokalisering inom stockholmsregionen. Kontakta oss för att undersöka de lokala förutsättningarna.

Information om priser

Priser publiceras på Öppen fjärrvärmes hemsida. Beroende på leverantörens önskemål och förutsättningar så finns olika avtalsformer som möter det.
Läs mer om våra avtalsformer här.

Vad är processkyla?

Processkyla är kyla och värmeåtervinning som tjänst där Fortum Värme garanterar en kylaleverans året om med hög tillgänglighet. Se mer om processkyla i vårt produktblad.