Green Computing för datahallar samlade ledande branschexperter i Stockholm

Den 23 september bjöd Fortum Värme in ledande experter inom datacenterindustrin till dialog och kunskapsutbyte i Stockholm. Mötet samlade över 120 svenska och internationella experter från IT, energi och datahallsbranschen. Fokus låg på att diskutera utveckling och design av framtidens gröna datacenter.

Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats för överskottsvärme, Öppen Fjärrvärme. Möjligheterna till värmeåtervinning av överskottsvärme från datahallar var ett av de teman som diskuterades flitigt under dagen. Erik Rylander, chef för Öppen Fjärrvärme uttryckte tro på att de ekonomiska incitament till värmeåtervinning som Öppen Fjärrvärme-modellen ger datahallar, ska bidra till att tekniken blir standard vid design av framtidens datacenter. Ulf Wikström, hållbarhetsansvarig hos Fortum Värme poängterade att Öppen Fjärrvärme inte enbart är en affärsmodell för återvinning, det är också ett viktigt bidrag till hållbarhet.

Bland talarna fanns bland andra Dr. Nicolas Dubé från HP, Dr. Steve Hammond, NREL, Michel Grabon från Carrier och representanter från exempelvis Bahnhof och Interxion. Programmet för dagen bestod av flera livliga och intressanta diskussioner där allt från effektivitetsmått och standarder till tekniker för utveckling av mer hållbara datacenter stod i centrum. ”Det kommer alltid att finnas ett behov för återvinning. Att investera för återvinning i befintlig infrastruktur är lönsamt och återbetalar sig på några år” menade Mats Nilsson Hahne, marknadschef hos Interxion. Tomas Sokolnicki från Business Sweden instämde i att han sett ett ökat internationellt intresse för värmeåtervinning bland datacenter. Faktumet att Sverige kan komma att få ett ytterligare uppsving som etableringsplats för datacenter, om förslaget att inkludera datahallar i skattelättnaderna som omfattar elintensiv industri går igenom, uppmärksammades också.

Det rådde samstämmighet bland deltagarna i diskussionspanelerna om att utvecklingen inom ICT-sektorn är av avgörande betydelse för omställningen till ett mer hållbart samhälle och minskade koldioxidutsläpp. Idag är datacenter världens nya elintensiva basindustri och det blir därmed allt viktigare att hitta långsiktigt hållbara energilösningar i branschen. Antingen kan vi vara del av problemet eller en del av lösningen som några av deltagarna uttryckte det.

En av slutsatserna som drogs under dagen var att datacenter inte ensamma kan åstadkomma en förändringar för att minska klimatpåverkan. Appar och mjukvara måste också designas utifrån detta perspektiv. En ny standard, så att kunderna enklare kan jämföra energieffektivitet hos olika datacenter efterfrågades också.

Anders Egelrud, Fortum Värmes vd avslutade dagen med att betona att Fortum Värme vill fortsätta samarbeta med branschen för att utveckla hållbara energilösningar. Han påpekade vidare att företaget är redo att göra de investeringar i infrastruktur som krävs för att värmeåtervinning ska bli möjligt. Liknande engagemang är ett led i arbetet att bidra till att göra Stockholm till den mest attraktiva staden för etablering av hållbara datacenter.

Här kan du ta del av filmade intervjuer som gjorts med talare i samband med eventet.
Här hittar du mer information om Green Computing programmet.