Just nu i projektet: de fyra stegen från intresse till pilotdeltagare

Gensvaret från våra kunder har på Öppen fjärrvärme varit överväldigande, och det känns väldigt spännande att nu vara med och ta projektet från ritbord till verklighet.

När vi går igenom alla intresseanmälningar är det uppenbart att det finns en stor orealiserad potential av spillvärme runt om i Stockholmsregionen. Det är lätt att tro att restvärmefrågan bara berör stora industrier, men bland Fortum Värmes kunder handlar det om kontor, butiker, bostadsbolag och idrottsanläggningar – för att bara nämna några.

En intensiv fas av informationsinhämtning och utredning av tekniska och ekonomiska förutsättningar pågår just nu mellan Fortum och det 40-tal fastighetsägare som anmält intresse. Målet är att vid utgången av augusti ha tagit 20 kandidater fram till avtalsskrivande. Den 1 september ska de första pilotanläggningarna tas i drift. Att ta detta pilotprojekt i mål ställer stora krav på engagemang, teknisk kompetens och en förmåga att tänka utanför invanda ramar, både från vår sida och hos deltagarna.

Det känns otroligt kul att som nybliven fjärrvärmechef på Fortum få vara med och driva detta projekt!

Lena Gunnarssson

Fakta

Arbetet från intresseanmälan till deltagande i piloten går igenom fyra faser:

Steg 1: Preliminär bedömning
Steg 2: Förstudie: Preliminär teknisk lösning och lönsamhetsbedömning
Steg 3: Avtal
Steg 4: Installation: Anslutning mm

Steg 1: Preliminär bedömning
Syftet är att identifiera ett tillräckligt ömsesidigt intresse för att gå vidare med en förstudie.
Kunden lämnar information om vilken anläggning som är aktuell (tillgänglig kapacitet, adress, typ av värme eller kyla, m.m.)och lämnar även information om möjlig lösning för anslutning i fastigheten. På Fortum gör vi en preliminär bedömning av fysiska avstånd till vårt nät och flöden och temperaturer vid anslutningspunkten till nätet. Vid behov gör kunden och Fortum ett gemensamt platsbesök för att titta på anläggningen. Fortum lämnar information om preliminära priser och villkor samt en typkalkyl som kandidaten kan ta hem och räkna på.

Kunden gör en preliminär bedömning av nytta och kostnader med att fortsätta till steg 2.

Steg 2: Förstudie
Syftet med förstudien är att finna en preliminär teknisk lösning och en preliminär lönsamhetsbedömning.

Kunden utreder nu försutsättningar mer på djupet. Vilka är leveransförutsättningarna? Vilken effekt, hur mycket energi, vilka temperaturer, vad är produktionskostnaden, vilka investeringsbehov föreligger för att kunna bli leverantör in på Fortums nät? En mer noggrann studie av nödvändiga anpassningar i fastigheten genomförs. Slutligen gör kunden en lönsamhetskalkyl enligt Fortums mall baserat på egna leveransvolymer, och ställer detta mot investeringskostnaden.

Fortum tillhandahåller en mall för kalkylen och biträder vid behov med att titta på olika alternativa leveransmöjligheter samt bedömer vilka investeringar som krävs från Fortums sida för en anslutning.

Därefter sätter vi oss gemensamt och går igenom produktionsförutsättningarna, investeringskalkylerna och bedömer om de tekniska och ekonomisk förutsättningarna är tillräckligt bra för bägge parter för att vi ska gå vidare och skriva avtal.  

Steg 3: Avtal
I denna fas är syftet mycket konkret: att utifrån en detaljerad teknisk lösning upphandla de nödvändiga installationstjänsterna.

Kunden tar fram en detaljerad teknisk lösning med ritningar och upphandlingsunderlag och upphandlar tjänster för installation och anpassningar av fastighetens anläggning. Fortum bistår med upphandlingsstöd åt kunden samt gör en egen teknisk lösning för anpassningar och anslutning till det egna nätet och upphandlar utifrån denna. Fortum fattar beslut om ett konkret piloterbjudande.

Tillsammans går kunden och Fortum igenom avtalet och säkerställer att de tekniska lösningarna på ömse sidor entreprenadgräns möts och matchar.

Steg 4: installation
Syftet är att driftsätta anläggningen efter att ha genomfört nödvändiga åtgärder. Fortum etablerar mätpunkter i systemet, installerar mätare och annan nödvändig utrustning. Pilotdeltagaren genomför installationer och anpassningar och testkör innan anslutningen. Anläggningen och lösaningarna inspekteras gemensamt och därefter beslutas om driftsättning och leveransstart.

Målet är att driftsättningen av de 20 pilotanläggningarna startar den 1/9 och slutförs senast den 1/12

Det går inte längre att kommentera.