Livsmedelsbranschen diskuterade värmeåtervinning från livsmedelsbutiker

Seminarium Öppen fjärrvärme

Onsdag den 5 juni arrangerades ett halvdagsseminarium med temat återvinning av överskottsvärme från livsmedelsbutiker. Intresset var stort och många ville diskutera Öppen fjärrvärmes möjligheter och utmaningar.

– Vi vill göra Stockholm till världens bästa energisystem, inledde Fortums Per Gullbrand. Han är chef för produktledning på Fortum Värme och ansvarar för Öppen fjärrvärmes övergång från pilotprojekt till långsiktig affärsmodell.

Stockholms fjärrvärmenät skapar goda förutsättningar att omvandla värmeförluster till samhällsvinster. Genom Öppen fjärrvärme kan detta ske i praktiken. Överskottsvärmen från livsmedelsbutiker i Stockholm skulle till exempel räcka för att värma upp en stad av Tenstas storlek med cirka 18 500 invånare.

Under seminariet diskuterades erfarenheter och lärdomar hittills i projektet. De tekniska lösningarna genererade stort intresse och många frågor. Henrik Enström, ansvarig för de tekniska lösningarna inom Öppen fjärrvärme, berättade om lösningar som är bäst lämpade för värmeåtervinning från livsmedelsbutiker till fjärrvärmenätet. Utöver det diskuterades Stockholms livsmedelsbutikers läge i förhållande till fjärrvärmenätet.

Anders Ek

Coop Konsum Rådhusets anläggning för Öppen fjärrvärme presenterades som exempel. Coop Rådhuset har ett så kallat transkritiskt system för livsmedelskyla, vilket innebär att koldioxid används som köldmedium istället för traditionella köldmedier. Transkritiska kyl- och fryssystem har hög energieffektivitet och är ett bra val ur miljösynpunkt. Dessutom har dessa system bra förutsättningar för att leverera in överskottsvärme till fjärrvärmenätet.

Seminariedeltagarna såg potentialen med Öppen fjärrvärme. En möjlighet är att en bred lansering skulle underlätta relationen mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare. En annan fördel är att affärsmodellen Öppen fjärrvärme ger både miljöfördelar och ekonomiska vinster. Bland utmaningarna som dök upp under seminariet var långsiktighet det största frågetecknet – livsmedelsbranschens vill se lönsamheten på fem eller tio års sikt.

Programmet avslutades med en visning av Coop Konsum Rådhusets Öppen fjärrvärmeanläggning.

 

Här kan du ladda ned presentationsmaterial från seminariet

Välkommen – Per Gullbrand, chef produktledning Fortum Värme
Öppen fjärrvärme – från demonstrationsprojekt till skalbar modell – Mattias Ganslandt, projektledare Öppen fjärrvärme
Tekniska lösningar för värmeåtervinning till fjärrvärmenätet – Henrik Enström VD Termoekonomi
Stockholms livsmedelsbutiker och deras läge till fjärrvärmenätet – Gunilla Rönnholm, analytiker CELEC
Transkritiska system för livsmedelskyla – Anders Ek, KF Fastigheter
Energieffektiva livsmedelsbutiker – Lars Blom, KF Fastigheter

Informationsblad om Coop Konsum Rådhusets anläggning

Folder om Öppen fjärrvärme