Om Öppen Fjärrvärme®

Öppen Fjärrvärme® tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad. Genom att återvinna värme eller kyla till fjärrvärmenätet skapar vi en unik marknadsplats för handel med överskottsvärme.

Alla företag och verksamheter med överskottsvärme som ligger nära vårt fjärrvärme- eller fjärrkylanät kan sälja energi till oss för marknadspris. På så sätt kan värme- och kylanläggningar utnyttjas mer effektivt. Målet är alltid ökad lönsamhet och effektivitet för såväl leverantörerna som för Fortum Värme.

Genom att öppna upp sitt nät för handel har Fortum Värme lagt grunden för nästa generations urbana energisystem och den hållbara staden. Vi hoppas att Öppen Fjärrvärme i framtiden kan leda till fler hållbara städer i Sverige och internationellt.

Vårt erbjudande

Utvecklingen av Öppen Fjärrvärmes affärsmodell för återvunnen överskottsenergi har skett tillsammans med leverantörer i olika pilotprojekt. Modellen gör det möjligt för företag med överskottsvärme att omvandla kostnader till intäkter. Öppen Fjärrvärme erbjuder långsiktiga och transparenta villkor för handel med överskottsvärme och överkapacitet i värme- och kylanläggningar för såväl små som stora företag.

Öppen Fjärrvärmes affärsmodell består av följande erbjudanden: Avrop kyla/värme, Spotvärme, Returvärme och Processkyla 14°. Läs mer om erbjudanden och priser.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för datahallsoperatörer som idag etablerar sig i Stockholm är att genom affärsmodellen Öppen Fjärrvärme få betalt för att återvinna värme från datahallens servrar till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Traditionellt går denna värme förlorad till atmosfären, men nu tas den om hand och blir en viktig del i stadens uppvärmning. Lönsamt för datahallarna, samtidigt som ett stort steg tas mot stadens klimatmål: ett fossilbränslefritt Stockholm senast 2040.

Öppen Fjärrvärme har utvecklats av Fortum Värme tillsammans med bland annat Stockholms stad, Bahnhof, H&M, Interxion och Coop. Läs mer om våra pilotprojekt.

Framtid och utveckling

Intresset för Öppen Fjärrvärme och den marknad för handel med överskottsenergi som Fortum Värme öppnat upp för är idag stort, både nationellt och internationellt. Allt fler uppmärksammar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att sälja och leverera överskottsenergi till fjärrvärmenätet.

Gemensam satsning på Stockholm som centrum för gröna datahallar
I januari 2017 lanserade Fortum Värme tillsammans med Invest Stockholm, Stokab och Ellevio ett erbjudande med syfte att locka stora internationella datahallar till Stockholm för storskalig värmeåtervinning.

Tanken och visionen bakom den gemensamma satsningen är bland annat att nyttja synergierna mellan Stockholms fjärrvärmenät, pålitlig leverans av förnybar el och Stockholms position som ett ledande globalt ICT-centrum. Det möjliggör en storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar.

Öppen Fjärrvärme® med i EU-projektet GrowSmarter

Öppen Fjärrvärme är sedan 2015 del av EU-projektet GrowSmarter vars syfte är att hitta, promota och demonstrera nya hållbara tillväxtområden i Europas städer. GrowSmarter drivs inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020 och pågår fram till 2019. Läs mer om GrowSmarter

Om Fortum Värme

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9500 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Öppen Fjärrvärme® är ett registrerat varumärke i Sverige.
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad