Öppen Fjärrvärme del av EU-projektet GrowSmarter

Öppen Fjärrvärme är sedan i december 2015 del av EU-projektet GrowSmarter vars syfte är att hitta och utveckla nya hållbara tillväxtområden i Europas städer. Redan tidigt stod det klart att återvinning av överskottsenergi genom Öppen Fjärrvärmes är en av de hållbara lösningar som kommer att demonstreras inom GrowSmarter och som därmed anses som en viktig del i den framtida hållbara staden.

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln ska demonstrera smarta urbana lösningar tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Målsättningen med projektet är bland andra ökad livskvalitet för stadens invånare, minskad energianvändning och minskade utsläpp samt en ökad ekonomisk tillväxt och lönsamhet.

GrowSmarter som handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, och samtidigt bli mer energieffektiva med minskad klimatpåverkan. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Öppen Fjärrvärme kommer inom ramen för projektet GrowSmarter att demonstrera två lösningar på återvinning av överskottsvärme. En inom livsmedelsindustri och en i datahallsbranschen.

GrowSmarter drivs inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Projektet pågår fram till 2019 och EU:s ekonomiska bidrag är 25 miljoner euro.

Läs mer om GorwSmarter här.