Piloterna och Fortum Värme diskuterade vägen framåt

Pilotkonferens Öppen fjärrvärme

Onsdag den 5 september hölls den första pilotkonferensen inom ramen för projektet Öppen fjärrvärme. Syftet var att samla företrädare för de anläggningar som gått från att vara kandidater till att bli piloter och diskutera de frågor som bör besvaras innan projektet blir verklighet.

Piloterna som samlades på Clarion Sign består av fastighetsägare och företrädare från olika typer av verksamheter, från IT-företag och idrottsanläggningar till livsmedelsbutiker. Fortums ambition är att samtliga ska kunna leverera in sin överskottsvärme på Fortums nät.

Mattias Ganslandt, projektledare för Öppen fjärrvärme inledde med att beskriva nuläget och hur projektet kommit långt sedan den första inbjudan att delta i januari i år. Mattias betonade att det är en gemensam affär och att affärsnyttan också ska vara gemensam.

Fortum har gett pilotdeltagarna förbättrade villkor vilket bl.a. innebär att avtalsperioden är 5 år med möjlighet till 5 års förlängning. Fortum Värmes har ansträngt sig för att skapa ett attraktivt erbjudande för piloterna. Fasta energipriser vid köp, en fast och låg anslutningskostnad och en tydlig prislista för vad Fortum betalar för restvärme gör att riskerna delas på ett rimligt sätt mellan parterna.

Fortum Värme är övertygad om att återvinning av fjärrvärme är ekonomiskt försvarbart för båda parter under den kalla säsongen. På lång sikt kommer dock projektets framgång bero på om investeringarna är motiverade och långsiktigt betalar igen sig för bägge parter.

Mattias dragning följdes av en paneldiskussion om utmaningar, positiva värden samt vägen framåt. Här berördes frågan om hållbarhet. Många piloter anser att miljöaspekten är viktig och att de minskade koldioxidutsläppet bör kunna kvantifieras i siffror för att bättre kunna besvara frågan om miljövärdet.

Gustav Bergquist, teknikchef på Bahnhof, såg framför allt konkurrensfördelen mot andra datahallar i form av lägre energikostnader, men även miljöfördelarna är centrala. Energianvändning är den stora driftskostnaden för datahallar, och kan man plötsligt göra en affär av överskottsvärmen så förändrar det hela affärslogiken.

Leo Lezdins från Stockholms stads idrottsförvaltning beskrev hur den omfattande energiåtgången för att hålla stora isrinkar frusna under hela matchsäsongen nu skulle kunna nyttiggöras genom att restvärmen kan säljas tillbaka till Fortum. I pilotfasen är ambitionen att delta med två isrinkar, men att det på sikt finns 10 stora anläggningar där stora mängder restvärme nu går förlorad.   Under de närmsta veckorna kommer Fortum Värme att fortsätta med förhandlingarna kring varje enskild pilot och den 15 september ska det finnas avtalsförslag mellan alla piloter och Fortum. Då ska den tekniska principlösningen vara klar och även huvuddelarna i de ekonomiska villkoren. Den 15 oktober tar Fortums ledning sitt investeringsbeslut och godkänner avtalen.  Den 1 december är det leveransstart.

Tidsplanen kan dock komma att justeras för varje anläggning beroende på hur deras tekniska utmaningar ser ut. Fortums ambition är att fortsätta att stötta piloterna och att i snabb takt hitta hållbara kalkyler och tekniska lösningar. .