Bahnhof Thule

Värme från datahallen, intäkt istället för kostnad

Datahall optimerad för kapitalsnål kyla och effektiv värmeåtervinning

Internetleverantören Bahnhofs anläggning Thule i centrala Stockholm är troligen Sveriges mest energieffektiva datahall. Med ett kylsystem som anslutits till Stockholm Exergis nät för såväl fjärrvärme som fjärrkyla har Bahnhof skapat en teknisk lösning som kombinerar ekonomiska fördelar, hållbarhet och mycket hög driftsäkerhet. Överskottet på värme tas tillvara. Samtidigt utnyttjas anläggningens överkapacitet för kyla till att tillgodose andra fjärrkylakunders behov när Thule inte har behov av kapaciteten.

Bahnhof Thules lokaler byggdes från början för försäkringsbolaget Skandias datacentral. Platsen är densamma, men förutsättningarna är väldigt förändrade. Den nya datahallen kräver betydligt mer tillförd energi jämfört med gårdagens anläggning som fanns i samma utrymme. I Thule finns tre separata hallar som byggts med energieffektivitet och återvinning som främsta ledstjärnor.

Bahnhof har medvetet byggt upp ett eget kunnande kring att projektera och bygga datahallar, som bygger på flera nya idéer kring IT-drift. En för branschen ovanlig filosofi är att Bahnhof vill vara fysiskt nära kunderna, vilket betyder att anläggningarna finns i centrala lägen, mitt i storstan.

Producerar både fjärrvärme och fjärrkyla

Hjärtat i kylsystemet på Thule är tre värmepumpar som seriekopplats både på den kalla och den varma sidan. Vid normal drift producerar värmepumparna samtidigt fjärrvärme och fjärrkyla.

Ersättningen för energin som levereras till fjärrvärmenätet varierar med utomhustempera-turen. Därför sker leveransen till fjärrvärmenätet i huvudsak då utomhustemperaturen understiger 7 grader, vilket i Stockholm är ungefär halva året.

Från start har anläggningen på Thule dimensionerats för det långsiktiga maxbehovet av kyla. Men värmepumparna kan ändå utnyttjas fullt ut genom att den fulla kapaciteten att producera kyla kan tas tillvara i fjärrkylasystemet. I takt med att hallarna fylls upp av nya kunder, och genom utrustning som ökar värmelasten kommer allt större del av kapaciteten att användas av Thule.

Ett viktigt mervärde är att fjärrkylanätet tillsammans med värmepumpsanläggningen fungerar som två oberoende system för kylning av Thule. Pumpar har installerats så att värmepumpsanläggningen i nödfall kan köras även i ”ö-drift”, utan koppling till fjärrkylasystemet.