Coop Rådhuset

Bättre miljö för närboende

Första butiken att sälja överskottsvärme till Öppen Fjärrvärme

Coop Rådhuset på Kungsholmen i Stockholm är den första livsmedelsbutiken med en koldioxidanläggning som levererar sin överskottsenergi till Stockholm Exergi genom Öppen Fjärrvärme. Utgångspunkten är butikens moderna anläggning för butikskyla till kyl och frys, vilken utnyttjar koldioxid som köldmedium – en av de naturliga ämnen som tar över på kylmarknaden när de syntetiska köldmedierna fasas ut, av miljö- och klimatskäl.

Den viktigaste utgångspunkten till att Coop Fastigheter medverkar i Öppen Fjärrvärme är samhällsnyttan som skapas genom att energi som annars skulle gå förlorad nu kan användas av andra. Lönsamheten är också en avgörande faktor, så att både ekonomisk och miljömässig nytta uppnås.

Förutom de miljövinster som vi uppnår genom återvinning av överskottsenergi så ser vi också en praktisk fördel i att använda en tekniskt överlägsen metod för att bli av med överskottsvärmen. Lars Blom, Coop Fastigheter

Kylanläggningens prestanda höjs och överskottsvärmen återvinns

För Coop Fastigheter, som förvaltar butiksfastigheten, blev det något av en överraskning att den befintliga kylanläggningen visade sig väl lämpad för värmeåtervinning till fjärrvärmesystemet. För anpassningen krävdes bara mindre ingrepp och en måttlig investering. Butikens kylanläggning är direkt kopplad till fjärrvärmenätet och via sekundärkretsen även till fjärrkylanätet för att möjliggöra värmeåtervinning av all kondensorenergi i två steg. På så vis kan nu 50% av värmeöverskottet återvinnas till fjärrvärmenätet medan 50% återvinns som restvärme till fjärrkylanätet. Restvärmen i fjärrkylanätet återvinns redan i Stockholm Exergis värmepumpar. Tidigare har butiken gjort sig av med överskottsvärmen rakt ut i luften genom kylmedelskylare. Med fjärrkyla höjs även kylanläggningens prestanda – både effekten och verkningsgraden ökar.

Tack vare anslutningen till Öppen Fjärrvärme har kylmedelskylarna på taket tystnat, vilket uppskattas av grannarna i de närliggande bostäderna. Ett uppenbart mervärde av Öppen Fjärrvärme. Ett framgångsrecept för Coop Rådhusets omställning till Öppen Fjärrvärme har varit relationen till fastighetsägaren.

– Att vi tidigt fick dem involverade och delaktiga i processen visade sig ha stor betydelse för genomförandet. Mitt råd till andra i liknande position är att ta tidig kontakt med fastighetsägaren, säger Lars Blom, projektledare och kontroller på Coop Fastigheter.

För Coop Fastigheter är erfarenheten från Coop Rådhuset viktig i ett större sammanhang. Koldioxidmaskinerna som blir allt vanligare i livsmedelsbranschen uppnår lätt höga temperaturer på överskottsvärmen. Konceptet med energiåtervinning till fjärrvärmenätet är därför aktuellt för många Coop-butiker i framtiden.