Stiftelse Stora Sköndals Stockholms senaste fjärrvärmeproducent

Bandklippning Stora Sköndal

Från och med i höst kan Stiftelsen Stora Sköndal både köpa och sälja värme.

Med hjälp av fjärrvärmenätet kan värmen produceras där det för tillfället är mest effektivt att göra det. Det ger både en miljövinst och en möjlighet för Stora Sköndal att minska sina energikostnader.

Samarbetet innebär att Stora Sköndal under vinterhalvåret kommer att leverera värme till Fortums fjärrvärmenät från egen pelletspanna och få marknadsmässigt betalt. Under övriga året kommer Stora Sköndal att köpa fjärrvärme från Fortum. Stora Sköndal kan utnyttja sin pelletspanna maximalt under vinterhalvåret och sälja överskottsvärmen till Fortum, samtidigt som det går att stänga ner pelletspannan under sommaren vilket minskar kostnaderna väsentligt och underlättar underhållsarbete.

Vi är mycket glada över samarbetet med Fortum. Tillsammans hittar vi synergier som tar fram det bästa ur både lokal och storskalig produktion. Detta är ett modernt samarbete som ger både Stora Sköndal och Fortum ekonomiska och driftsmässiga fördelar, säger Björn Flodström, fastighetschef på Stora Sköndal.

Ungefär 3 GWh energi kommer att levereras in på Fortums fjärrvärmenät. Energin från Stora Sköndal som utvinns ur pellets kan komma att tränga undan bioolja och fossil olja i Fortums produktion.

Samarbetet med Stora Sköndal har kännetecknas av stor innovationskraft och en vilja att hitta lösningar för framtiden. Vi moderniserar både systemgränser och gamla invanda föreställningar om hur ett fjärrvärmesystem ska designas. Vi har bara sett början på Öppen fjärrvärme, säger Per Gullbrand chef för produktledning på Fortum Värme