Stockholm ska bli ett internationellt centrum för gröna datahallar

Stockholm ska vara det självklara valet vid etablering av större datahallar. Det är vad Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio vill. Därför har aktörerna beslutat att inleda ett strukturerat samarbete.

Tanken och visionen bakom den gemensamma satsningen är att nyttja synergierna mellan Stockholms fjärrvärmenät, pålitlig leverans av förnybar el, och Stockholms position som ett ledande globalt ICT-centrum. Det möjliggör en storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för datahallsoperatörer som etablerar sig i Stockholm är att genom affärsmodellen Öppen Fjärrvärme få betalt för att återvinna värme från datahallens servrar till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Traditionellt går denna värme förlorad till atmosfären, men nu tas den om hand och blir en viktig del i stadens uppvärmning. Lönsamt för datahallarna, samtidigt som ett stort steg tas mot stadens klimatmål: ett fossilbränslefritt Stockholm senast 2040.

– Vi är stolta över att med Öppen Fjärrvärme vara en viktig del av ett samarbete som ska locka internationella investeringar till Stockholm och samtidigt göra staden mer hållbar, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region, kommenterar samarbetet så här:
– Stockholm Business Region, som har som uppdrag att marknadsföra Stockholmsregionen gentemot utländska investerare, ser detta samarbete som en stor styrka i arbetet för att attrahera utländska datacenteraktörer till regionen. Tillsammans kommer Stockholm kunna erbjuda en unik infrastruktur, låga kostnader och en grön profil för denna nödvändiga digital infrastruktur.

– I framtidens mer flexibla energisystem ställs det höga krav på våra elnät och här har vi på Ellevio en nyckelroll. Vi storsatsar nu på att förstärka elnätet i och kring Stockholm. Dessa investeringar skapar förutsättningar för en pålitlig elleverans vilket är avgörande för att vi ska kunna bygga framtidens internationella datahub i Stockholm, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.
Samarbetet för storskalig etablering av gröna datahallar ska fram till 2026 möjliggöra att det kan byggas datahallar i Stockholmsområdet med en total bruttoarea om ca 300 000 kvadratmeter.

Stockholm stad
I stadens verksamhet ingår Stockholm Business Region som har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i staden. Exploateringskontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stokab är Stockholms stads IT-infrastrukturbolag och tillhandahåller ett fibernät öppet för alla på likvärdiga villkor.

Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el och levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder. Genom att ta vara på energi som annars går förlorad är företaget en viktig del i kretsloppet för ett hållbart Stockholm. Senast 2030 ska fjärrvärmen produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Fortum Värme ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad.

Ellevio
Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 910 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och kanadensiska Borealis Infrastructure Management.