Storskalig värmeåtervinning genom Stockholm Data Parks

Igår lanserades Stockholm Data Parks, ett samarbete mellan Stockholm Stad, Fortum Värme, Ellevio, Stokab och Invest Stockholm. Avsikten med satsningen är att attrahera storskaliga datahallsinvesteringar och göra Stockholm till framtidens centrum för en hållbar datahallsindustri där hallarnas spillvärme återvinns i stadens fjärrvärmenät. Öppen fjärrvärme, fast i stor skala.

Stockholm har flera fördelar som etableringsort för nya datahallar. Dels tillgången till billig och förnybar el, dels möjligheten att återvinna – och få betalt för – den överskottsvärme som datahallen genererar. Dessutom erbjuder Stockholm Data Parks mark att etablera sig på, främst i Kista/Akalla, med färdiga anslutningar till elnät, fjärrvärme- och kylanät samt fibernät – komponenter som är nödvändiga för framgångsrika datahallsetableringar. Fler möjliga etableringsområden förutom Kista/Akalla tillkommer i ett senare skede.

Tack vare värmeåtervinningen kan datahallar i Stockholm Data Parks som använder förnybar el bli klimatpositiva. Därtill kan datahallarna sänka sin driftskostnad. Utöver Sveriges låga elpriser till följd av den sänkta elskatten för datahallar, erbjuder Fortum Värme gratis kylning i Stockholm Data Parks i utbyte mot spillvärmen, som återvinns i fjärrvärmenätet.

När Stockholm Data Parks är fullt utbyggt, kommer värmeåtervinningen från datahallarna att stå för ett betydande tillskott av värme till Stockholm. Ambitionen är att täcka tio procent av stadens uppvärmningsbehov. Därmed är det ett viktigt bidrag i stadens ambition att vara helt fossilfri senast 2040.

Läs mer på Stockholm Data Parks hemsida och bli följare av Stockholm Data Parks på Linkedin och Twitter.