Systemoptimering med Öppen Fjärrvärme

Öppen Fjärrvärme öppnar för att kombinationen av fjärrvärme och fjärrkyla ger en högeffektiv och redundant försörjning av kyla till företag med processbehov. Med Öppen Fjärrvärme skapas betydande potential för lönsamma affärer mellan exempelsvis datahallar och fjärrvärmebolag.

För Fortum Värme är grunden för ett optimalt fjärrkylasystem att det finns flera typer av produktion som kan användas beroende på behovet av kyla och värme. För att tillgodose kylabehovet på sommaren är det mest gynnsamt att använda sjökyla eftersom det ger lägsta produktionskostnad och minsta miljöpåverkan. På vintern är det mer lönsamt att återvinna kylakundernas restvärme i värmepumpar eftersom behovet av värme och därmed värdet av värmeåtervinning är större. Denna produktionsmix av sjökyla och värmeåtervinning har utgjort basen i Fortum Värmes fjärrkylaproduktion ända sedan starten för snart 20 år sedan.

Med Öppen Fjärrvärme öppnas en möjlighet till ytterligare utveckling. Det som i grunden motiveras av skillnader i produktionskostnad på sommar och vinter är i själva verket en mycket god grund för att skapa två oberoende och redundanta system för att tillgodose kylbehov hos företag med processbehov. På sommarhalvåret används fjärrkyla med sjökylning som huvudsaklig produktion och på vintern används värmepumpar för att tillgodose kylbehovet. På så vis utnyttjas produktionsmixen till att skapa en effektiv och redundant produktion av processkyla.case-kylhuset-03

Än mer robust och tillförlitlig blir lösningen om den centraliserade produktionen av kyla som distribueras via fjärrkylanätet kompletteras med decentraliserad produktion med värmepumpar kopplade till fjärrvärmenätet. Decentraliserade anläggningar ger distributionsvinster genom att flaskhalsarna i nätet minskar och genom att överföringsförlusterna reduceras. På så vis skapar kombinationen av fjärrvärme och fjärrkyla inte bara en effektiv och redundant produktion utan också en redundant distribution när båda näten utnyttjas för att skapa två oberoende försörjningsvägar för kyla.

Öppen Fjärrvärme ger möjlighet att utnyttja kapacitet för processkyla väsentligt mer effektivt. I normalfallet installeras reservkapacitet som är outnyttjad utom i de nödsituationer då annan kapacitet blir otillgänglig. Med Öppen Fjärrvärme kan reservkapacitet istället bli en nyttig anläggning som på vintern används för värmeåtervinning. Samma anläggning kan, om den kopplas till fjärrkylanätet, användas som spetseffekt för fjärrkyla när anläggningen inte behövs för att tillgodose ett lokalt reservbehov. På så vis kan en anläggning som i normalfallet endast utgör reservkapacitet få tre funktioner med Öppen Fjärrvärme; reservkyla, värmeåtervinning och spetseffekt i fjärrkylasystemet .

Öppen Fjärrvärme innebär med andra ord en uppenbar produktivitetsförbättring som ger bättre totalekonomi och högre driftssäkerhet för anläggningar med affärskritiskt behov av processkyla.

Mattias Ganslandt, Initiativtagare till Öppen Fjärrvärme
Erik Rylander, Chef Öppen Fjärrvärme