Vinster uppstår när storskaligt möter småskaligt

Öppen Fjärrvärme är en affärsmodell för decentraliserad och fastighetsnära produktion i det storskaliga fjärrvärmesystemet. Genom att kombinera den koncentrerade produktionens stordriftsfördelar med den decentraliserade produktionens distributionsnyttor kan effektiviteten i fjärrvärmesystemet öka.

Den koncentrerade produktionen i kraftvärmeanläggningar har ett antal mycket viktiga fördelar. Genom att bygga riktigt stora anläggningar kan fasta kostnader slås ut på en stor volym. På så vis kan investeringar göras i högeffektiv produktion med turbiner, rökgaskondensering och värmeåtervinning men också i infrastrultur såsom hamnar och järnvägsförbindelser för transport av bränslen. Genom att samla produktionen på ett fåtal platser kan skogsavfall, returflis eller hushållsavfall användas som bränslen.

För att motivera kraftvärmeinvesteringar krävs en betydande avsättning för den producerade värmen och ofta långa överföringsledningar eftersom produktionen behöver lokaliseras så att den inte får oönskade effekter på boende, arbetsplatser eller känsliga naturområden.
Öppen Fjärrvärme innebär att den storskaliga produktionen kan kompletteras med decentraliserad produktion.

Decentraliserad produktion har en uppenbar fördel jämfört med den koncentrerade produktionen i att transportavståndet från produktion till förbrukning är kortare. Det leder till mindre transmissionsförluster och till lägre kostnader för att pumpa vatten i fjärrvärmeledningarna. Likaså minskar behovet av att dimensionera transmissionskapaciteten för maximalt värmebehov hos kunderna. Med andra ord leder den decentraliserade produktionen till såväl minskade rörliga som fasta kostnader.

Den decentraliserade produktionen medför också att leveranssäkerheten ökar. Eftersom värmebehovet tillgodoses från anläggningar som är geografiskt separerade så ökar reservkapaciteten i såväl produktionen som i distributionen. Risken för att en bristsituation ska uppstå minskar och försörjningstryggheten ökar.

Den fastighetsnära produktionen har också den fördelen att verkningsgraden i vissa fall är högre än för den koncentrerade produktionen. Vid värmeåtervinning med värmepumpar kan en fastighetsnära anläggning optimeras för de lokala förutsättningarna. Det ger i sin tur bättre verkningsgrad och mindre elförbrukning. På så vis ökar den totala effektiviteten i värmesystemet.EGD20111130-114 Pannvägg

Men synergierna mellan den storskaliga och småskaliga produktionen handlar inte enbart om kostnader. Fastighetsnära produktion kan också komplettera den storskaliga produktionen genom att olika aktörer experimenterar med nya lösningar, vilket i sin tur kan leda till innovationer och snabbare teknikutveckling. Kundägd värmeproduktion i små anläggningar kan också ha den fördelen att drivkraften för kontinuerlig skötsel och optimering blir starkare än motsvarande incitament i de stora fjärrvärmebolagen.

Genom Öppen Fjärrvärme kan därför det bästa med den koncentrerade kraftvärmeproduktionen och det bästa med den fastighetsnära produktionen kombineras.

Mattias Ganslandt, Initiativtagare till Öppen Fjärrvärme
Erik Rylander, Chef Öppen Fjärrvärme